Alternative content

Get Adobe Flash player

“Италмодалуче – България”ООД е с 10-годишен опит в изграждане на външно кабелно захранване на битови и промишлени потребители от кабелни линии Средно напрежение 20кV(10кV). Фирмата предлага въздушни и кабелни мрежи, комплектни трансформаторни постове (БКТП, МКТП), разпределителни уредби средно напрежение (открити и закрити).

Фирмата е наградена със Златен Медал на Есенния Технически Панаир 2008 за продукта си Бетонна Комплектна Трансформаторна Подстанция тип моноблок 2 х 800 kVA. Подстанцията е предназначена за захранване на промишлени и битови обекти от въздушни и кабелни линии средно напрежение. Монтира се на обществено достъпни места при гарантирана защита на хората, намиращи се в непосредствена близост от всичките й страни.

Дейността в областта на средни напрежения е с обхват:

Проектиране на :
- Въздушни електропроводни линии 6, 10, 20, 36 kV, 110 kV, 220 kV,400 kV
- Кабелни канални мрежи до 20 kV
- Трансформаторни подстанции до 20 kV тип БКТП, МКТП, шахтови, сградни
- Мрежи Ниско Напрежение
- Заземителни инсталации

Съгласуване на проекти:
- в EVN България ЕАД
- в EON България ЕАД
- в ЧЕЗ България ЕАД
- в НЕК - ЕАД
- в "Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Изграждане и узаконяване на:
- Въздушни електропроводни линии 6, 10, 20, 36 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Промени по електропроводни линии 6, 10, 20, 36 kV, 110 kV, 220 kV, 400 kV
- Кабелни канални мрежи до 20 kV
- Трансформаторни подстанции до 20 kV тип БКТП, МКТП, шахтови, сградни, към фотоволтажни системи и ветроенергийни паркове
- Изместване на трансформаторни подстанции; Реконструкция на трафопостове за увеличаване на заявената мощност, за преместване точката на търговско мерене
- Мрежи Ниско Напрежение
- Заземителни инсталации

Консултации за:
- Действаща нормативна база в областта на електроенергетиката
- Възможности за ел. захранване на потребител /включително и процедура/
- Възможности за промени по съществуващи кабелни линии и изместване на трансформаторни подстанции
- Възможности за внедряване на новости в експлоатацията на електросъоръженията
- Начини за намаляване на консумацията на ел. енергия за конкретен потребител

Рехабилитация (пълна и частична) на:
- Въздушни електропроводни линии 20 kV, 110 kV, 220 kV,400 kV
- Конструкции на съоръжения в ОРУ 220 (110) kV
- Полета до 20kV в подстанции (ретрофит), първична и вторична комутация и система за търговско мерене на ел. енергия
- Кабелни канални мрежи до 20 kV
- Трансформаторни подстанции до 20 kV
- Мрежи Ниско Напрежение
- Заземителни инсталации

Поддържане (гаранционно и абонаментно) на:
- Въздушни електропроводи до 20 kV
- Кабелни линии до 20 kV
- Трансформаторни подстанции до 20 kV
-Сключване на тристранни споразумения за техническа експлоатация (електроразпределително дружество, собственик, "ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ" ООД)

Видове трансформаторни подстанции:
- От панелен тип до 4х800 кVА (с едностранно и двустранно обслужване), оборудвани по схема от работен проект. Състоят се от силов трансформатор, разпределителна уредба средно напрежение до 20 кV и уредба ниско напрежение до 0,4 кV, ККУ и необходимите аксесоари и допълнителни устройства по изискванията на проекта и нормативната база в енергетиката. Доставя се до обекта с транспорт на "ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ" ООД и се монтира на предварително отлят фундамент.

- Тип моноблок до 2 х 800 кVА (2 х 1250А) с двустранно или едностранно обслужване, оборудвани по схема от работен проект.

Предимства на типа:
- Здравина на корпуса и ниско ниво на шум
(за производство се използва бетон марка В45)
- Малки габаритни размери (вкопава се в земята)
- Лесен монтаж (монтира се в изкоп върху пясъчна възглавница без фундамент)
Състоят се от силов трансформатор, разпределителна уредба средно напрежение до 20кV и уредба ниско напрежение до 0,4 кV и необходимите аксесоари и допълнителни устройства по изискванията на проекта и нормативната база в енергетиката.
Доставя се до обекта с транспорт на "ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ" ООД и се монтира в предварително подготвен изкоп с пясъчна възглавница .

- Шахтов тип (подземен трафопост), оборудвани по схема от работен проект
- Сграден тип, оборудвани по схема от работен проект

През 2008 година "ИТАЛМОДАЛУЧЕ-БЪЛГАРИЯ" ООД проектира, произведе и успешно премина изпитания по стандарт БДС EN 62 271 - 202 : 2007 и IEC 62 271 - 202 : 2006 на Бетонна Монолитна Комплектна Трансформаторна Подстанция за два трансформатора до 800 kVA. Изпитанията се проведоха в лицензираната лаборатория ICMET - CRAIOVA- Румъния.
Изделието осигурява пълна защита за оперативния персонал - клас на безопасност при вътрешна електрическа дъга IAC-A, също и защита за хората, който са в близост до подстанцията от всичките и страни - клас IAC-B. Трансформаторните подстанции представляват самостоятелни постройки с възможност за външно обслужване, състоящи се от отсек средно напрежение, отсек силов трансформатор и отсек ниско напрежение. В отсек СрН е предвидена възможност за монтаж на комплектни разпределителни устройства (КРУ), с комбинация от 1 до 8 функционални блока (модули) на RМ6 - Schneider Electric, Siemens - 8DJ10, 8DJ20 и 8DH10, ORMAZABAL - CGMCOSMOS - LPM.
Модулите представляват свободно стоящи шкафове с оградени в тях тоководещи части (шини), комутационна защита и измервателна апаратура, фабрично сглобени и тествани. Състоят се от херметизиран метален корпус от неръждаема стомана, напълнен с SF6 газ, с манометрично налягане от 0,15 bar дo 0,20 bar и мощностен разединител, заземител, комбинация предпазител - мощностен разединител или прекъсвач. В уредбите RM6, 8DJ10, 8DJ20, 8DH10, CGMCOSMOS са предвидени всички блокировки непозволяващи погрешни комутации. В отсек силов трансформатор могат да бъдат монтирани както маслени, така и сухи силови трансформатори при осигурена естествена вентилация на отсека.

picture1 019
picture1 024
picture1 040
picture1 066
picture 050-1
picture 055